Hårby Pensionistforening

Vedtægter

        Vedtægter for

Haarby pensionistforening

             Oprettet 1942

§    1

Foreningens navn er Haarby Pensionistforening og har hjemsted i Assens kommune og Foreningens adresse er Formandens adresse.

§ 2                                                                                            

Formål:

a.  Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtagere om aktiviteter af
oplysende, kulturel og social art.

b.  Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

§3 Medlemskredsen

a.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager social pension, samt enhver der fyldt 60 år.

b.  Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person eller virksomhed,
som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål og betaler et fastsat årligt
kontingent. Passive medlemmer har ikke tale- og stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare.

Ægtepar eller samboende må ikke sidde i bestyrelsen samtidig.

§ 4

Generalforsamlingen:

a.Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den afholdes hvert år i februar måned og
bekendtgøres mindst 14 dage før den afholdes ved mindst en annoncering i
dagspresse, lokalpresse, medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem
.

b.     Foreningens   sekretær refererer generalforsamlingens forløb. Referatet under skrives og godkendes af sekretær og dirigent.

c. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleant, som afgår skiftevis hvert  andet år .Ligeledes vælges  2 revisor som afgår skiftevis hvert andet år , samt 1 revisorsuppleant  som er på valg  hvert år.

d. Formand og Kasserer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær ved konstitueringen.

e.  Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen og på generalforsamlingerne.  Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

f.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal. Særlige
regler for vedtægtsændringer, udmeldelse og opløsning: § 11 og 13. Alle afstemninger
skal være skriftlige, hvis det forlanges.

g.Ændring af nærværende vedtægter kræver vedtagelse på en generalforsamling med
2/3 majoritet af de fremmødte

§ 5

Dagsorden

1.                Valg af dirigent.

2.             Valg af stemmetællere.

3.             Bestyrelsens beretning og orientering v. formanden -                til  godkendelse.

4.

Foreningens reviderede regnskab fremlægges  af              kassereren - til godkendelse.

5.             Forslag fra bestyrelsen - herunder kontingentfastsættelse, og indkomne forslag
(indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde 8 dage før

     generalforsamlingens afholdelse)

6.             Valg af formand (lige år)

7.             Valg af kasserer (ulige år)

8.             Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer plus 1 suppleant i ulige år.

9.             Valg af 1 revisorer plus 1 revisorsuppleant.

10.  Evt. valg af fanebærer plus suppleant.

11.  Eventuelt (forskelligt kan drøftes, men ikke vedtages)

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling:

a.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt,
eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det og skriftligt motiverer det
forslag, som de ønsker behandlet, og som skal være indsendt til formanden l (een)
måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt.

b.  Forslagene må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens
formålsparagraf (§2).

c.  Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal

§ 7

Forenings- og mødeledelse:

a.  Bestyrelsen beslutter fordeling af ansvar, opgaver og kompetence.

b.  Sekretæren fører forhandlingsprotokol ved alle møder og sørger for underskrift af
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstfølgende bestyrelsesmøde.
 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, men mindst 4 gange årligt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet
motivering.

§ 8

Bestyrelsens beføjelser:

a.  Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med
bilag herfor.

b.  Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder, kurser og
kongresser m.v., samt møde- og repræsentations- og telefon godtgørelse o.s.v.
Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i pengeinstitut.

c.  Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.
§ 9

Kassererens og revisors forpligtelser;

a.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab på de ordinære generalforsamlinger til
godkendelse, og holder bestyrelsen orienteret om økonomien på bestyrelsesmøderne.
Kassereren anviser bilag til udbetaling og formanden attesterer bilagene.

b.  Revisorerne har ret til uanmeldt revision. Ved al revision skal formanden så vidt
muligt være til stede. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 10

 Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved gælds sætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med foreningens formue. Der påhviler således ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse

§11 Eksklusionsmulighed:

a. Dersom et medlem forsøger at undergrave sammenholdet i foreningen, kan

bestyrelsen ekskludere vedkommende, indtil ordinær generalforsamling, hvor

medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter før endelig afgørelse træffes af

generalforsamlingen. Begge parter kan søge bistand hos kredsbestyrelsen ved

tvivlsspørgsmål.

Til bilæggelse af uoverensstemmelser i en forening kan kreds- eller hovedbestyrelse

indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§12    Hovedorganisation: 
                       a.  Bestyrelsen har ansvar for at foreningen er tilsluttet kreds og "Sammenslutningen af
Pensionistforeninger i Danmark", som har forhandlingsret til ministerier m.v.

b.  Medlemskabet er bindende for l år ad gangen, og udmeldelse skal ske skriftligt til
Kredsformanden og Sammenslutningens hovedkontor med mindst 6 måneders varsel
til en l.ste januar.

c.  Udmeldelse skal være vedtaget på 2 generalforsamlinger i lokalforeningen med
dette punkt på dagsordenen med mindst 14 dages mellemrum, og skal være sket med
2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på begge generalforsamlinger.

d.  Kopi af dagsordenen til generalforsamlingen skal indsendes til Hovedkontoret og Kredsformanden mindst 14 dage før generalforsamlingerne afholdes, idet en uvildig person fra
Kredsbestyrelsen/konsulent og/eller Hovedbestyrelsen skal være til stede og har taleret, men ikke stemmeret.

Foreningens vedtægter og beslutninger må ikke være i strid med kreds- og landsvedtægter, hvorfor disse 2 sæt vedtægter altid bør være kendt af bestyrelsen

§13

Vedtægter:'

Foreningens vedtægter må ikke være i strid med kreds- og landsvedtægter, hvorfor disse 2 sæt vedtægter altid bør     være kendt af bestyrelsen'

§ 14

Opløsning:

a.  Hvis foreningen opløses (efter annoncering og vedtagelse som i § 12 c og d) overlades det
til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af tiloversbleven formue,
når alle forpligtelser til foreningen og hovedorganisationen er afholdt.

b.  Formuen skal anvendes til sociale formål, som kommer pensionisterne til gode.
Protokoller, revideret regnskabs- og arkivmateriale skal enten afleveres til et lokalt
kommunalt arkiv (Byhistorisk Arkiv eller lign.) eller overgives til Kreds- eller
Hovedkontoret for eventuel oprettelse af ny forening.

Vedtaget på Haarby Pensionistforenings generalforsamling den 11/2 2010